Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมงานแถลงข่าวงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 9 “จรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต” (Essential Soft Skills for the Future)

 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดแถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ สาธิตวิชาการ  ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “จรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต” (Essential Soft Skills for the Future) เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการศึกษาจรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้บริหาร ได้เข้าร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้พร้อมผู้บริหารและตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตฯ ทั้ง 20 สถาบัน เข้าร่วมแถลงข่าว

กิจกรรมในงานสาธิตวิชาการในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยประกอบด้วยกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การเสวนาทางวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทางวิชาการทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ในการนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งผลงานทั้งของนักเรียนรวมทั้งคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อสร้างประสบการณ์และความรู้ด้านการศึกษาจรณทักษะจำเป็นสำหรับอนาคต นำมาพัฒนาการศึกษา  สร้างสรรค์อนาคตที่ดีให้กับเยาวชนของประเทศชาติต่อไป

 


ข่าวสารเพิ่มเติม