Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครังที่ 47 “เจ้ารามเกมส์”

                           วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตม.ขอนแก่น และทีมงานด้านเทคนิคกีฬา และทีมงานด้านการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมบริหาร และคณะกรรมการอำนวยการ งานด้านเทคนิคกีฬา ตลอดจนงานสนับสนุนฯ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครังที่ 47 “เจ้ารามเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -25 ธันวาคม 2567 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จ.กรุงเทพมหานคร

                           การประชุมครั้งนี้เป็นการชี้แจงและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าภาพในมิติต่างๆ ตลอดจนร่วมพิจารณากฏระเบียบ ของกีฬาแต่ละประเภทของฝ่ายเทคนิคกีฬา ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งนี้

 

 

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคัดเลือกนักกีฬา และเตรียมการด้านต่างๆ เพื่อเข้าร่วมและสร้างชื่อเสียงด้านกีฬา ในกิจกรรมกีฬาสาธิตสามัคคีฯ เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

ข่าวสารเพิ่มเติม