Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

อาจารย์สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง
(รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก
 
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ณ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข่าวสารเพิ่มเติม