Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันที่ 13 มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี

     นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องไทยธรรม  

    โดยมีพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนา ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

ข่าวสารเพิ่มเติม