Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

นักประดิษฐ์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนประเทศไทย…สุดเจ๋ง!! “คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน”

นักประดิษฐ์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนประเทศไทย…สุดเจ๋ง!!
“คว้า 2 รางวัล ระดับนานาชาติ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน”

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 นักเรียนและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย (จากการคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ ประเภทเหรียญทอง ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มการเกษตร  ชื่อผลงาน “ชุดแขนกลแบบติดตั้งกับอากาศยานไร้คนขับเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกษตรกรรม” จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567  ณ Event Hall 100 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา) ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ เวที “The 7 th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2024” ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2567 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากการประกวดในรายการดังกล่าว กลุ่มนักเรียนผู้ประดิษฐ์คิดค้นได้ทำหน้าที่ตอบคำถามของคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจตลอดระยะเวลาในการแข่งขัน กระทั่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ช่วงเวลาบ่ายคณะกรรมการได้ประกาศผลการประกวด ซึ่งโรงเรียนฯ ได้คว้ารางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
     1) รางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขัน The 7th China (Shanghai) International Exhibition of Inventions
     2) รางวัล WIIPA SPECIAL AWARDS จากบริษัท World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)
 

เป็นบริษัทที่ส่งเสริมการประดิษฐ์ นวัตกรรม และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลก ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคม นักประดิษฐ์ และวิสาหกิจของประเทศต่าง ๆ สร้างแรงบันดาลใจความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักประดิษฐ์ที่มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างการพัฒนาแอปพลิเคชันระดับโลกในด้านสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มนักประดิษฐ์ : 
   1) นางสาววรินทร ฉายจิตร
   2) นางสาวอรนลิน ดีมานพ 
   3) นายจักรพงศ์ สียา
กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา
   1) นางสาวกุลธิดา ทองนำ 
   2) นายไชยเดช แก้วสง่า 
   3) นายศิริชัย ตั้งตระกูล 

“ ขอขอบพระคุณ ”
รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง (ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
อาจารย์ไพทูล นารคร (รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)) 
ดร.กวี จรุงทวีเวทย์ (ประธานชมรมผู้ปกครองและครู) 
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู นายคุณากร ตั้งตระกูล, นายปรัชญา อยู่เปี่ยม, นายธีระศักดิ์ บาลชน, คณาจารย์, บุคลากร, และผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ได้จัดขึ้นให้ลูกๆ หลานๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง ให้มีเวทีและสร้างโอกาสให้นักเรียนได้ก้าวไปยืนหนึ่งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่นนี้ต่อไป.

ข่าวสารเพิ่มเติม