Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร (Organizational Synergy & Effectiveness Improvement: OSEI) สำหรับบุคลากรสายวิชาการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร (Organizational Synergy & Effectiveness Improvement : OSEI) ให้กับบุคลากรสายวิชาการทั้ง 7 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอนุบาลศึกษา, ฝ่ายการศึกษาพิเศษ, ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์), ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง), ฝ่ายนานาชาติ, ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จำนวนทั้งสิ้น 199 คน ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ต จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยได้มีการถ่ายทอดและสื่อสารจากแนวทาง นโยบายการร่วมพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการค่านิยมร่วมกันของบุคลากรในองค์กร (SPIRIT: Student and Customer-centered Excellence, Value People, Innovation Management, Societal Responsibility, Integrity Mindset, and Teamwork) มอบนโยบายการบริหารจัดการองค์กรและทิศทางการขับเคลื่อนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกิดความร่วมมือด้านนวัตกรรมการศึกษาและขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น โดยการนำนวัตกรรมการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย การส่งเสริมค่านิยมของอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบแนวทางการพัฒนาความผาสุก และความผูกพันองค์กร นอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรม “เชื่อมสัมพันธ์ ผูกพันน้องพี่” และกิจกรรม “สานสัมพันธ์ SATIT KKU 67” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการทั้ง 7 ฝ่าย ให้ถอดบทเรียนจากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) หล่อหลอมความเป็นพี่น้อง แลกเปลี่ยนนวัตกรรมการศึกษา และจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างยั่งยืน

ข่าวสารเพิ่มเติม