Welcome to our website Khon Kaen University Demonstration School

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Khon Kaen University Demonstration School

การสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร (OSEI)

การสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

(Organization Synergy & Effectiveness Development : OSEI )

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิตม.ขอนแก่น

                    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร (Organization Synergy & Effectiveness Development : OSEI ) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนสาธิตฯ ทุกฝ่าย ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2567 จังหวัดระยอง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯ รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนของโรงเรียนทุกระดับ ร่วมกิจกรรมโดยได้มีการถ่ายทอดและสื่อสารจากแนวทาง นโยบายการร่วมพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่การปฏิบัติโดยยึดหลักการค่านิยมร่วมกันของบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กรผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย บรรยากาศเต็มเปี่ยมด้วยความสุข ความอบอุ่นของพี่น้องในครอบครัวสาธิตม.ขอนแก่น นำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอย่างมีความสุขต่อไป

ข่าวสารเพิ่มเติม