Site Title
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
 

นางพวงทอง พูลเรือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มข.

 

image เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดฉายภาพยนต์ เรื่อง เฮา ฮัก โฮม ที่ว่าเรื่องราวชีวิตของ คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยให้เห็นถึงแนวคิด ในแง่มุมต่างๆ ของคุณครูที่มีผลต่อนักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งนี้ยังเป็นภาพยนต์เรื่องแรกของโรงเรียนอีกด้วย
Read All
image เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2558 เวลา 8.30น. ที่ห้องสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนสาธิต ที่สังกัดสำนักการอุดมศึกษา 21 สถาบัน ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์” โดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน
Read All
image เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558 เวลา 10.30 น. อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.เพชรรัตน์ จงนิมิตรสถาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ คณาจารย์โรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาล ได้ร่วมเป็นเกียรติเข้ารับมอบงบประมาณสนับสนุน ในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" จาก คลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
Read All
image วันที่ 18 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย อาจารย์พวงทอง พูลเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปให้สัมภาษณ์สด ที่ NBT ขอนแก่น ในฐานะเจ้าภาพของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" โดยเล่าถึงรายละเอียดและความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสื่อความหมายในการจัดงาน 
Read All
image เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 “กัลปพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 2/ 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์พวงทอง พูลเรือง เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตและผู้เข้าร่วมการประชุม จาก 21 สถาบัน 
Read All

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

คลิ๊กเพื่ออ่าน

เลขประจำตำแหน่ง 959 จำนวน 1 อัตรา

เลขประจำตำแหน่ง 3178 จำนวน 1 อัตรา

2. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
3. คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด บันทึกข้อความ สำรวจนักเรียนปี 59

4. ประกาศ โครงการ วมว. สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก

1.1 ประกาศผลสอบรอบแรกโครงการ วมว. ไฟล์ที่1 / ไฟล์ที่2 / ไฟล์ที่3

1.2 ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าสอบรอบสองโครงการ วมว.-มข.

1.3 เอกสารรายงานตัวเข้าสอบรอบสองโครงการ วมว.-มข.

1.4 ผังที่นั่งสอบรอบสองโครงการ วมว.-มข.

1.5 ตรวจสอบห้องสอบและเลขที่นั่งสอบรอบสองโครงการ วมว.-มข.

5. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ ศศ.สมด. ๐๑/๒๕๕๙ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ( รถตู้นั่งโดยสาร )
6. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๖๓/๒๕๕๔) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษ ในระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๔
7. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๖๒/๒๕๕๔) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมหลักสูตรเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๔
8. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๑๖/๒๕๕๔) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (หลักสูตรปกติ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๔
9. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๓๑๕/๒๕๕๔) เรื่อง ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (หลักสูตรคู่ขนาน) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๔
Read All

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมนูด่วน

ตารางงานผู้อำนวยการ
ตารางการขอใช้ยานพาหนะ

 

เว็บไซต์โรงเรียนสาธิต มข.

โรงเรียนสาธิต อนุบาล
โรงเรียนสาธิต ประถมศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต ประถมมอดินแดง
โรงเรียนสาธิต มัธยมศึกษาศาสตร์
โรงเรียนสาธิต มัธยมมอดินแดง
โรงเรียนสาธิต ฝ่ายการศึกษา พิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก)

 

เว็บไซต์อื่นๆ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์

 

ข่าวสาร กีฬาสาธิตสามัคคี 40

 

 

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

image

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ และนักเรียน ร่วมเป็น เจ้าภาพที่ดีในการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-13 มกราคม 2559 ซึ่งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราได้รับเกียรติให้เป็น เจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้

 

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com